top of page

Zásady ochrany osobních údajů internetového serveru  www.zijpohybem.cz

Internetový server www.zijpohybem.cz provozovaný  společností Žij pohybem z.s. IČ: 22665463, spisová značka L 17971 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Žij pohybem) si klade za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků.


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů")  a následně z Obecného  nařízení o  ochraně osobních  údajů (2016/679)

(dále jen „GDPR") a služeb.

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Co jsou to osobní údaje?

 Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Co je to zpracování osobních údajů?

 Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.


ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Základním účelem, pro který Žij pohybem zpracovává vaše osobní údaje, je nabídka zboží na internetovém serveru Žij pohybem.

 Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.

Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:

* akademický titul
* jméno a příjmení

* adresa doručení, případně fakturační adresa
* telefonní číslo

* e-mail
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU

Žij pohybem  nezpracovává vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy nabídce a prodeji zboží.
Sdělení zasílaná Žij pohybem obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky a informace  termínů dodání zboží.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM

Správcem vašich osobních údajů je společnost Žij pohybem z.s. IČ: 22665463, spisová značka L 17971 vedená u Městského soudu v Praze. Při plnění svých závazků a povinností využívá Žij pohybem odborné a specializované služby jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Žij pohybem a mají tedy postavení zpracovatelů osobních údajů. S každým dodavatelem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.

 Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde


JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME

Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:

1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete
2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)


Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům

c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů

d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů

e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení


Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.


Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní

Google Analytics - Analytical, Sledovací


Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.


JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)

e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů

g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.


V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle +420604261938 nebo emailem na info@zijpohybem.cz.

Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.

bottom of page