top of page
PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ

ZPŮSOB PLATBY

- platbu lze provést pouze převodem na účet

- platbu za startovné uhraďte na základě faktury vystavené po přihlášení týmu

- platbu za členství uhraďte dle údajů po odeslání žádosti o členství

- číslo účtu 110255389/0800 Česká spořitelna (účet Žij pohybem z.s.)
- variabilní symbol - viz faktura
- konstantní symbol 0308

 

 

STORNO PODMÍNKY

Rády bychom Vás upozornily, že pokud zašlete přihlášku a uhradíte platbu, souhlasíte tím se storno podmínkami.

- startovné je nutné uhradit na základě odeslané faktury

- vrácení již zaplaceného startovného není možné!

- startovné si můžete po domluvě s organizátory převést na další závod

  (platí při odhlášení celého týmu - zranění/nemoc a převede se startovné za celý tým!)

- startovné za závodníky odhlášené méně než 7 dní do závodu vracíme pouze v případě zaslaného potvrzení od lékaře!

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlasím, aby 

 • mé jméno a příjmení

 • datum narození,

 • fakturační adresu klubu,

 • telefonní číslo,

 • e-mail,

a to za účelem zpracování přihlášky na závod soutěže Žij pohybem a následného zpracování výsledků, za účelem komunikace při přihlašování týmů.

V případě pořízení dokumentačního materiálu při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí: 

 • fotografie,

 • videa,

 • zvukové záznamy,

dále souhlasím, že je organizátor oprávněn pořízený materiál použít za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

 • prezentace na webu,

 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Při vzniku členství rovněž souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • MŠMT

 • městká část Praha 12

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

V souvislosti se vznikem členství u Žij pohybem jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

V souvislosti s udělením tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům,

 • požadovat jejich opravu,

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

 • odvolat tento Souhlas ,

 • podat proti Správci údajů stížnost.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 

storno podminky
bottom of page