top of page
SHOW TEAMS nad 27let

SHOW TEAMS

- pódiové skladby, skladby s námětem

- věková kategorie 4-7let, 8-10let, 11-14let, 15-26let, nad 27let

- počet členů 5 a více

- rozdělení na BIG teams (11 a více členů) a SMALL teams (5-10 členů) - organizátor může kategorie sloučit v případě malého počtu v kategorii

- délka skladby 2-3 min (u kategorie 4-7let 1:30-3:00), plocha 12x12m

- s náčiním/bez náčiní závodí zvlášť

- důraz kladen na originalitu a ztvárnění námětu

- u kategorie nad 27let se slučují kategorie s náčiním i bez náčiní

T - technický rozhodčí

 

A  držení těla + technika pohybu + (1 - 9 křížků)

 • držení těla – sledují se hlavně chyby - viz. podrobná pravidla

 • stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků

 • přesné polohy těla, různé roviny a směry, rozpětí a rozsah pohybu

 • dynamika a správné technické provedení high impact pohybů poskoků, skoků a švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick kick,…)

 • švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu

 • high leg kicks vyváženost pravé a levé strany, vpřed a stranou

 • technika pohybu paží

 

B  podpor ležmo/klečmo (0 - 9 křížků) 

VIDEO NÁVOD

 • pokud prvek, který by prokázal schopnost tonizovat tzv. jádro v sestavě chybí, rozhodčí
  udělí 0 bodů)

   

Musí být splněn jeden z následujících prvků:

 • Podpory ležmo - Vzpor ležmo – klik ležmo – zpět do vzporu ležmo (pánské kliky), výdrž například ve vzporu ležmo, vzporu ležmo na pravé/levé vpravo/vlevo, podporu ležmo na loktech, předloktí (setrvání v poloze s možnou obměnou na 8 dob)

 • Vzpory klečmo – vzpor klečmo– klik klečmo – zpět do vzporu klečmo (dámský klik). Není povolena pouze výdrž ve vzporu klečmo! 

 

 • sledujeme schopnost tonizovat tzv. jádro těla

 • celkové držení těla v poloze podporu ležmo/klečmo

 

C  prvky flexibility ve všech polohách a pohybech (0 - 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

Hodnotíme: škálou křížků 0 – 9

(pokud v sestavě není žádný prvek, který by prokázal flexibilitu nohou, rozhodčí udělí 0
bodů)

 

 • Rozhodčí hodnotí jakýkoliv pohyb prokazující flexibilní rozsah dolních končetin ve všech pohybových prostředcích s jakýmkoliv napětím pohybů (statické, vedené, švihové) např.:

 • Jakýkoli prvek flexibility v poloze sedu (bočný rozštěp, čelný rozštěp, placka, atd.)

 • Jakýkoli prvek flexibility v poloze stoje nebo skoku (high kick, kick front, beck, fan kick, standing...)

 

 D  technika skoků (0 - 9 křížků) VIDEO NÁVOD

Hodnotíme: škálou 0-9 bodů

 

 • Rozhodčí v kat. nad 27 let hodnotí všechny skoky a i poskoky v sestavě.

 • Tým si může vybrat jakýkoli skok nebo poskok (odrazem jednonož s doskokem jednonož, odrazem snožmo, doskokem snožmo nebo odrazem jednonož doskokem snožmo).Hodnotí se správné technické provedení:

·       vyznačená přípravná fáze

·       odraz dle typu skoku

·       prokazatelná letová fáze

·         doskok s vyznačenou závěrečnou polohou

- odraz z plných chodidel, nekontrolovaný doskok na plná chodidla je chápáno jako špatně provedený skok, poskok

 

A - Estetický rozhodčí

A   prostorová choreografie (1 - 9 křížků)

 • minimálně 6 útvarů, hodnotíme zajímavost choreografie

 • logické řešení choreografie

 • prostorové a půdorysové řešení pohybu a poloh, řešení prostoru ve smyslu 3D  (výška, šířka, hloubka)

 • vyvážené pokrytí plochy

 • symetrie - asymetrie útvarů, logika střídání útvarů

 • směry a tvary - vyvážené obrazce 

B   pohybová interpretace hudební předlohy + hudební předloha (1 - 9 křížků)

 • soulad pohybu s hudební předlohou

 • soulad hudební předlohy s námětem, motivem skladby

 • tempo, tempové změny, metrum, rytmus, rytmizace, dynamika 

 • jako plus bude hodnoceno tleskání, dupání, v podstatě rytmický model

VIDEO NÁVOD, ale neomezený počtem dob

C   originalita (1 - 9 křížků)

 • neotřelé, nápadité, originální provedení pohybů, poloh, útvarů

 • osobité řešení pohybů jednotlivce i skupiny

 • originální výrazový prvek

 • jakékoliv momenty překvapení

 • v případě, že tým startuje se sestavou z loňské sezóny ztrácí maximální bodové hodnocení na originalitě

U skladeb s náčiním:

 • výběr nápaditého, originálního náčiní

 • originální využití náčiní

 

D   zpracování námětu, motivu (1 - 9 křížků)

 • logické zpracování námětu, myšlenky, nápadu v „pohybový příběh“ v souladu s principy výstavby choreografie pohybové skladby

 • kompozice skladby – logická výstavba, spojení složek pohybové, hudební, choreografické, výtvarné na základě myšlenky

 

E  celkový estetický dojem (1 - 9 křížků)

Správné propojení estetického pohybu, vhodně zvoleného hudebního doprovodu, se složkou choreografickou a výtvarnou vzhledem k věkové kategorii, tématu skladby.

 • Hodnotíme:

 • vhodnost kostýmu (neměl by zakrývat pohyb, vhodný střih vzhledem k věku a proporcím, vzhledem k tématu skladby, vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže)

 • výtvarnou složku (vzájemný soulad zvolené barevnosti úborů, náčiní a celkové vizáže

 • výraz – měl by být jednotný a odpovídat tématu skladby a věkové kategorii

 

B - Estetický rozhodčí

A   využití principů skladby (1 - 9 křížků)

 • princip celistvosti - úvod, průběh a závěr, celistvé zpracování námětu

 • gradace – navazuje na dynamickou linii hudby, negativní je stejné napětí během sestavy, postrádá-li hudba změnu napětí, pak tomu odpovídá i pohybové řešení

·        kontrast – výrazné odlišnosti v kompozici

·        variace - obměna známého tématu

 

B prokázání kardiovaskulární vytrvalosti celého týmu  + změny tempa pohybu (1 - 9 křížků) 

Předvedení fyzické zdatnosti celého týmu se zapojením změn tempa pohybu. V tomto kritériu se hodnotí schopnost předvedení skladby v max. nasazení všemi členy týmu po celou dobu skladby.

Sledujeme:

 • dynamiku aerobních vazeb a jednotlivých prvků

 • zda jsou pohyby paží i nohou v přesných výchozích a konečných polohách (tzv. dokončování pohybů)

 • zda jsou pohyby koordinované a přesně vedené bez chybných souhybů trupu

 • pohyb (zejména tempo pohybu) je provedeno v souladu s hudební předlohou

 • různá tempa pohybu cvičenců během sestavy a to jak: v závislosti na změně tempa hudebního doprovodu nebo se pohyby rozkládají do různého počtu počítacích dob

C   synchronizace pohybů  (1 - 9 křížků)

 • synchronizace pohybů v rozsahu pohybu, napětí, uvolnění a celkovém pohybovém výrazu.

 

D  vlna trupem (0 – 9 křížků)

VIDEO NÁVOD

V libovolné poloze (vpřed, vzad, vpravo nebo vlevo). Jde o postupný, plynulý vlnovitý pohyb páteře v bočné rovině v před a vzad a v čelné rovině vpravo a vlevo.

E   interakce (1 - 9 křížků)

= vzájemné působení, vzájemná aktivita a spolupráce mezi cvičenci

·        sounáležitost se skupinou

O - Obsahový rozhodčí

A   výběr a obtížnost pohybových prostředků a aerobních vazeb (1 - 9 křížků)

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je výběr pohybových prostředků, jejich pestrost tedy variabilita, rozmanitost, originalita … !

 • Variabilita a rozmanitost zvolených pohybových prostředků a aerobních vazeb

·        výběr a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na:

-        věkové zákonitosti

-        vyspělost cvičenců

-        námět pohybové skladby

 • variabilita a rozmanitost aerobních vazeb a přechodů

 • pestré, nápadité a nepředvídatelné krokové variace

 • obtížnost aerobních vazeb a přechodů (provedení do prostoru a dostatečně vysoko)

 • aerobní vazby by měly být řešeny nejen čelem, ale i bokem a zády

 • správné technické provedení aerobních vazeb a přechodů

 

B  obtížnost a variabilita pohybu dolních končetin (1 - 9 křížků)

Sledujeme:
· obtížnost, dynamiku a správné technické provedení high impact pohybů - poskoků, skoků a
švihů (high leg kicks, jumping jacks, heeel jack, knee up, kick, skip, chassé, flick
kick,...)
· švihy kontrolované, rychlé, vysoké a přizpůsobené výkonnosti všech členů týmu
· vyváženost high leg kicks - pravé a levé strany, vpřed a stranou
· správné technické provedení high leg kicks, přesně vedené bez chybných souhybů
trup

 

 

C  obtížnost a variabilita horních končetin (1 - 9 křížků)

 • sledujeme variabilitu a rozmanitost pohybů paží s náčiním i bez náčiní:

·       různá tempa pohybu: statický, vedený, švihový

·       v různých drahách po přímce, oblouku, kruhu, osmě, vlnovce

·       různými směry vpřed, vzad, vzhůru, dolů, dovnitř a zevnitř

·       rytmicky různorodé pohyby (pohyb paží současně nebo se každá paže pohybuje rytmicky jinak)

·       pohyby malého a velkého rozpětí (zápěstí, prstů, předloktím, celou paží)

 • přesnost jednotlivých poloh, koordinace

 • obtížnost a správné technické provedení pohybu paží

bottom of page